نیازمندیها
توسط mrezash در تاریخ 06 مهر 98
نیازمندیها
نیازمندیهای معدن و صنایع وابسته
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نیازمندیها
توسط mrezash در تاریخ 06 مهر 1398
نیازمندیهای معدن و صنایع وابسته
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
19
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mrezash