طراحی تراکت
توسط nazi68 در تاریخ 03 تیر 97
طراحی تراکت
این تراکت ها به صورت پشت و رو برای گروه فنی و مهندسی فراز ایمن سهند طراحی شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی تراکت
توسط nazi68 در تاریخ 03 تیر 1397
این تراکت ها به صورت پشت و رو برای گروه فنی و مهندسی فراز ایمن سهند طراحی شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
129
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر nazi68