طراحی جلد کتاب پشت چشمت می مانم
توسط nima1991 در تاریخ 03 مهر 96
طراحی جلد کتاب پشت چشمت می مانم
یکی از طراحی جلدهای مفهومی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی جلد کتاب پشت چشمت می مانم
توسط nima1991 در تاریخ 03 مهر 1396
یکی از طراحی جلدهای مفهومی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
25
723
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر nima1991