پنل اتوماسیون علمینو
توسط novinnet در تاریخ 25 بهمن 98
پنل اتوماسیون علمینو
جهت اتوماسیون سازی امور جاری در مدارس با امکانات مختلف اموزشی طراحی گردیده است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پنل اتوماسیون علمینو
توسط novinnet در تاریخ 25 بهمن 1398
جهت اتوماسیون سازی امور جاری در مدارس با امکانات مختلف اموزشی طراحی گردیده است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
50
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر novinnet