یادگیری تشویقی
توسط omidfaizi در تاریخ 18 دی 99
یادگیری تشویقی
پیاده سازی الگوریتم یادگیری تشویقی برای خودروی برقی با منبع انرژی هیبریدی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
یادگیری تشویقی
توسط omidfaizi در تاریخ 18 دی 1399
پیاده سازی الگوریتم یادگیری تشویقی برای خودروی برقی با منبع انرژی هیبریدی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
23
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر omidfaizi