ایستگاه قطار
توسط online1370 در تاریخ 18 آبان 98
ایستگاه قطار
طراحی و کانسبت سبک بیونیک مدل سازی و رندر در نرم افزار رویت
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ایستگاه قطار
توسط online1370 در تاریخ 18 آبان 1398
طراحی و کانسبت سبک بیونیک مدل سازی و رندر در نرم افزار رویت
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
5
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر online1370