طراحی مته چال کن و تحلیل عملکرد آن
توسط parham7487 در تاریخ 21 آبان 97
طراحی مته چال کن و تحلیل عملکرد آن
طراحی صنعتی دستگاه مذکور با بیش از 40 قطعه و تحلیل عملکرد آن با موفقیت انجام شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی مته چال کن و تحلیل عملکرد آن
توسط parham7487 در تاریخ 21 آبان 1397
طراحی صنعتی دستگاه مذکور با بیش از 40 قطعه و تحلیل عملکرد آن با موفقیت انجام شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
61
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر parham7487