ترجمه مقاله حوزه امنیت سایبری
توسط parham7487 در تاریخ 21 آبان 97
ترجمه مقاله حوزه امنیت سایبری
لینک مقاله موجود: https://www.cyberpolice.ir/news/108911/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-10-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A2%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%85
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ترجمه مقاله حوزه امنیت سایبری
توسط parham7487 در تاریخ 21 آبان 1397
لینک مقاله موجود: https://www.cyberpolice.ir/news/108911/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-10-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A2%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%85
مهارت های استفاده شده
3
80
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر parham7487