نویسنده اول به (صورت مشترک) در دو مقاله ISI
توسط payamsalimi در تاریخ 29 بهمن 98
نویسنده اول به (صورت مشترک) در دو مقاله ISI
دو مقاله ی شیمی، چاپ شده در ژورنال های آمریکایی کیو 1 ایمپکت 6.97 و 1.1
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نویسنده اول به (صورت مشترک) در دو مقاله ISI
توسط payamsalimi در تاریخ 29 بهمن 1398
دو مقاله ی شیمی، چاپ شده در ژورنال های آمریکایی کیو 1 ایمپکت 6.97 و 1.1
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
3
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر payamsalimi