طراحی نشان باشگاه ورزشی
توسط pm1397 در تاریخ 20 خرداد 98
طراحی نشان باشگاه ورزشی
در این نشان از المان های ورزشی که در ستاره قرار گرفته است و به معنای درخشش در کار خود می باشد و علامت بی نهایت که در اینجا به معنای دارا بودن رشته های مختلف ورزشی می باشد و علامت کوه که برگرفته از طبیعت منطقه می باشد و کوهستانی بودن را نشان می دهد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی نشان باشگاه ورزشی
توسط pm1397 در تاریخ 20 خرداد 1398
در این نشان از المان های ورزشی که در ستاره قرار گرفته است و به معنای درخشش در کار خود می باشد و علامت بی نهایت که در اینجا به معنای دارا بودن رشته های مختلف ورزشی می باشد و علامت کوه که برگرفته از طبیعت منطقه می باشد و کوهستانی بودن را نشان می دهد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
11
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر pm1397