مقاله انگلیسی در حوزه علوم پایه
توسط pooya.k در تاریخ 31 تیر 00
مقاله انگلیسی در حوزه علوم پایه
مقاله انگلیسی در حوزه علوم پایه در سایت medium به لینک https://medium.com/pooya-kooshanfar/minimum-information-to-define-a-plane-b635a60279f5
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
مقاله انگلیسی در حوزه علوم پایه
توسط pooya.k در تاریخ 31 تیر 1400
مقاله انگلیسی در حوزه علوم پایه در سایت medium به لینک https://medium.com/pooya-kooshanfar/minimum-information-to-define-a-plane-b635a60279f5
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
3
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر pooya.k