مقاله انگلیسی در حوزه فلسفه
توسط pooya.k در تاریخ 31 تیر 00
مقاله انگلیسی در حوزه فلسفه
مقاله انگلیسی در حوزه فلسفه در سایت medium به لینک https://medium.com/pooya-kooshanfar/definition-of-consciousness-e7fa89ce062b
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
مقاله انگلیسی در حوزه فلسفه
توسط pooya.k در تاریخ 31 تیر 1400
مقاله انگلیسی در حوزه فلسفه در سایت medium به لینک https://medium.com/pooya-kooshanfar/definition-of-consciousness-e7fa89ce062b
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
2
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر pooya.k