طرح اختصاصی به درخواست کارفرما
توسط prographist در تاریخ 31 تیر 00
طرح اختصاصی به درخواست کارفرما
طرح رو دادن به این شکل توسط ایلاستراتور دقیقا مثل نمونه ای که دادن طراجی شد .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طرح اختصاصی به درخواست کارفرما
توسط prographist در تاریخ 31 تیر 1400
طرح رو دادن به این شکل توسط ایلاستراتور دقیقا مثل نمونه ای که دادن طراجی شد .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
6
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر prographist