نرم افزار ثبت گزارش بازدید پروژه عمرانی
توسط raimand13 در تاریخ 20 شهریور 98
نرم افزار ثبت گزارش بازدید پروژه عمرانی
نرم افزار ثبت گزارش بازدید پروژه عمرانی به سفارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نرم افزار ثبت گزارش بازدید پروژه عمرانی
توسط raimand13 در تاریخ 20 شهریور 1398
نرم افزار ثبت گزارش بازدید پروژه عمرانی به سفارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
25
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر raimand13