شبکه اجتماعی کار و پروژه
توسط rayansys در تاریخ 01 مهر 97
شبکه اجتماعی کار و پروژه
سیستم کاریابی ، ایجاد شرکت ، استخدام کارآموز و متخصص ، پست و لایک و چت و کامنت ، ارسال سفارش کار ، سیستم محاسبه و پرداخت
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
شبکه اجتماعی کار و پروژه
توسط rayansys در تاریخ 01 مهر 1397
سیستم کاریابی ، ایجاد شرکت ، استخدام کارآموز و متخصص ، پست و لایک و چت و کامنت ، ارسال سفارش کار ، سیستم محاسبه و پرداخت
مهارت های استفاده شده
4
93
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر rayansys