تالیف کتاب با موضوع انسان سایبورگ
توسط reyhan08 در تاریخ 06 فروردین 98
تالیف کتاب با موضوع انسان سایبورگ
نگارش کتاب پیرامون زندگی سایبری و مفهوم سایبورگ
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
تالیف کتاب با موضوع انسان سایبورگ
توسط reyhan08 در تاریخ 06 فروردین 1398
نگارش کتاب پیرامون زندگی سایبری و مفهوم سایبورگ
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
83
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر reyhan08