نگارش کتاب در حوزه امنیت سایبری
توسط reyhan08 در تاریخ 06 فروردین 98
نگارش کتاب در حوزه امنیت سایبری
تدوین کتابی در زمینه جنگ سایبری
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نگارش کتاب در حوزه امنیت سایبری
توسط reyhan08 در تاریخ 06 فروردین 1398
تدوین کتابی در زمینه جنگ سایبری
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
71
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر reyhan08