مطلبی درباره مدیاکراسی
توسط reyhan08 در تاریخ 06 فروردین 98
مطلبی درباره مدیاکراسی
این متن بخشی از یک مقاله درباره تاثیر رسانه ها بر صیانت از فرهنگ است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
مطلبی درباره مدیاکراسی
توسط reyhan08 در تاریخ 06 فروردین 1398
این متن بخشی از یک مقاله درباره تاثیر رسانه ها بر صیانت از فرهنگ است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
174
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر reyhan08