نگارش، ویراستاری و صفحه آرایی کتابی پیرامون سینمای استراتژیک
توسط reyhan08 در تاریخ 02 خرداد 98
نگارش، ویراستاری و صفحه آرایی کتابی پیرامون سینمای استراتژیک
نگارش بخش هایی از کتاب، ویراستاری و صفحه آرایی تمام متن.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نگارش، ویراستاری و صفحه آرایی کتابی پیرامون سینمای استراتژیک
توسط reyhan08 در تاریخ 02 خرداد 1398
نگارش بخش هایی از کتاب، ویراستاری و صفحه آرایی تمام متن.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
61
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر reyhan08