مطالعه مقایسه ای فعالیت آنزیمهای کبدی در افراد سیگاری و بیما
توسط sabaay در تاریخ 30 بهمن 96
مطالعه مقایسه ای فعالیت آنزیمهای کبدی در افراد سیگاری و بیما
متن کامل انگلیسی و ترجمه آن در قسمت ضمیمه موجود است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
مطالعه مقایسه ای فعالیت آنزیمهای کبدی در افراد سیگاری و بیما
توسط sabaay در تاریخ 30 بهمن 1396
متن کامل انگلیسی و ترجمه آن در قسمت ضمیمه موجود است.
مهارت های استفاده شده
0
147
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sabaay