طراحی و صفحه آرایی مجله تافته انجمن علمی نساجی
توسط sadeghimahdi1374 در تاریخ 10 بهمن 96
طراحی و صفحه آرایی مجله تافته انجمن علمی نساجی
طراحی و صفحه آرایی مجله تافته انجمن علمی نساجی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی و صفحه آرایی مجله تافته انجمن علمی نساجی
توسط sadeghimahdi1374 در تاریخ 10 بهمن 1396
طراحی و صفحه آرایی مجله تافته انجمن علمی نساجی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
253
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sadeghimahdi1374