انجمن مدیریت پروژه ایران
توسط sadramoeini در تاریخ 12 مهر 97
انجمن مدیریت پروژه ایران
انجمن مدیریت پروژه ایران
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
انجمن مدیریت پروژه ایران
توسط sadramoeini در تاریخ 12 مهر 1397
انجمن مدیریت پروژه ایران
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
131
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sadramoeini