نمونه کار سیستم حقوق و دستمزد برای شرکت
توسط sajjad.mahdi در تاریخ 20 بهمن 96
نمونه کار سیستم حقوق و دستمزد برای شرکت
سیسیتم ثبت حضور و غیاب با دسنگاه RFID و ثبت حقوق و دستمزد و مرخصی های کارمندان شرکت.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نمونه کار سیستم حقوق و دستمزد برای شرکت
توسط sajjad.mahdi در تاریخ 20 بهمن 1396
سیسیتم ثبت حضور و غیاب با دسنگاه RFID و ثبت حقوق و دستمزد و مرخصی های کارمندان شرکت.
مهارت های استفاده شده
3
286
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sajjad.mahdi