کارخانه سیم و کابل فروزان
توسط salione2 در تاریخ 03 تیر 98
کارخانه سیم  و کابل فروزان
نرم افزار تحت شبکه انبارداری-اتوماسیون داخلی و وب سایت شرکت
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
کارخانه سیم و کابل فروزان
توسط salione2 در تاریخ 03 تیر 1398
نرم افزار تحت شبکه انبارداری-اتوماسیون داخلی و وب سایت شرکت
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
16
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر salione2