طرح بازسازی محله قدیمی-طرح دانشجویی
توسط samanehroostaei در تاریخ 25 مهر 98
طرح بازسازی محله قدیمی-طرح دانشجویی
بازسازی یک محله قدیمی در شهر سنندج
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طرح بازسازی محله قدیمی-طرح دانشجویی
توسط samanehroostaei در تاریخ 25 مهر 1398
بازسازی یک محله قدیمی در شهر سنندج
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
21
80
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر samanehroostaei