3d modelling
توسط saminrg1 در تاریخ 30 تیر 98
3d modelling
مدلینگ یک ربات که تصویر مدل شده در تصاویر زمینه موجود است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3d modelling
توسط saminrg1 در تاریخ 30 تیر 1398
مدلینگ یک ربات که تصویر مدل شده در تصاویر زمینه موجود است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
7
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر saminrg1