طراحی لوگو برای شرکت مهاجرتی در کانادا
توسط saradehji در تاریخ 06 آبان 97
طراحی لوگو برای شرکت مهاجرتی در کانادا
برای طراحی کار از فرم پرنده که نماد مهاجرت است و از رنگ پرچم کانادا در ترکیب با رنگ خنثی توسی و المان های کره زمین و برگ پرچم کانادا استفاده شده تا همراه با سادگی و صراحت ، گویای زمینه کاری شرکت باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو برای شرکت مهاجرتی در کانادا
توسط saradehji در تاریخ 06 آبان 1397
برای طراحی کار از فرم پرنده که نماد مهاجرت است و از رنگ پرچم کانادا در ترکیب با رنگ خنثی توسی و المان های کره زمین و برگ پرچم کانادا استفاده شده تا همراه با سادگی و صراحت ، گویای زمینه کاری شرکت باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
85
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر saradehji