طراحی اوراق اداری شرکت مهاجرتی رابین
توسط saradehji در تاریخ 06 آبان 97
طراحی اوراق اداری شرکت مهاجرتی رابین
برای طراحی این ست از گردینت آبی همراه با خاکستری ، همچنین از نماد پرنده و سر انسان ، با توجه به حیطه فعالیت شرکت استفاده شده ، تا در نهایت سادگی ، گویای زمینه کاری شرکت و برای مخاطب جذاب باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی اوراق اداری شرکت مهاجرتی رابین
توسط saradehji در تاریخ 06 آبان 1397
برای طراحی این ست از گردینت آبی همراه با خاکستری ، همچنین از نماد پرنده و سر انسان ، با توجه به حیطه فعالیت شرکت استفاده شده ، تا در نهایت سادگی ، گویای زمینه کاری شرکت و برای مخاطب جذاب باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
98
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر saradehji