طراحی لوگو برای شرکت مهاجرتی
توسط saradehji در تاریخ 10 آذر 97
طراحی لوگو برای شرکت مهاجرتی
برای طراحی لوگو ، از تلفیق المان سر انسان و پرنده استفاده شده تا نشان دهنده موضوع کار شزکت و در عین حال ساده و جذاب باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو برای شرکت مهاجرتی
توسط saradehji در تاریخ 10 آذر 1397
برای طراحی لوگو ، از تلفیق المان سر انسان و پرنده استفاده شده تا نشان دهنده موضوع کار شزکت و در عین حال ساده و جذاب باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
216
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر saradehji