Iran
برای مدت دوسال است که به برنامه نویسی ios به زبان swift مشغولم که در این مدت چندین پروژه از بازی دو بعدی(spritekit) تا برنامه های مرتبط باwe...
آخرین فعالیت : مدتی پیش

0

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت معمولی
    عضویت معمولی
    اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    06 آذر 1395