طراحی لیبل مغاره پوشاک کودک سیب
توسط seiyedmehdy در تاریخ 01 مرداد 98
طراحی لیبل مغاره پوشاک کودک سیب
برای طراحی عنوان و لیبل پوشاک کودک فرم نوشتاری نام مغازه به صورت آزاد یا فری هند محصور در کادر و بازی با فضای مثبت و منفی طراحی شد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لیبل مغاره پوشاک کودک سیب
توسط seiyedmehdy در تاریخ 01 مرداد 1398
برای طراحی عنوان و لیبل پوشاک کودک فرم نوشتاری نام مغازه به صورت آزاد یا فری هند محصور در کادر و بازی با فضای مثبت و منفی طراحی شد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
11
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر seiyedmehdy