طراحی پوستر هفته شوراهای آموزش و پرورش
توسط seiyedmehdy در تاریخ 11 مرداد 98
طراحی پوستر هفته شوراهای آموزش و پرورش
در طراحی پوستر بیشتر به ذهنیات شخصی خودم و از موتیف های معمول در مفهوم شورا استفاده کردم.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی پوستر هفته شوراهای آموزش و پرورش
توسط seiyedmehdy در تاریخ 11 مرداد 1398
در طراحی پوستر بیشتر به ذهنیات شخصی خودم و از موتیف های معمول در مفهوم شورا استفاده کردم.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
12
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر seiyedmehdy