طراحی لوگو شرکت کیمیا شیمی
توسط seiyedmehdy در تاریخ 31 مرداد 98
طراحی لوگو شرکت کیمیا شیمی
در طراحی لوگو هم از فرم اسلیمی و هم از فرم مفهومی و به منظور القای تصویری ابزار آزمایشگاهی فرمها با استفاده از پهنای قلم ایجاد شده
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو شرکت کیمیا شیمی
توسط seiyedmehdy در تاریخ 31 مرداد 1398
در طراحی لوگو هم از فرم اسلیمی و هم از فرم مفهومی و به منظور القای تصویری ابزار آزمایشگاهی فرمها با استفاده از پهنای قلم ایجاد شده
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
11
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر seiyedmehdy