بخش یکم نمونه کار شماره 1
توسط shahiar در تاریخ 18 آبان 98
بخش یکم نمونه کار شماره 1
متن ویرایش شدۀ یک داستان است که از آلمانی ترجمه شده بود
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
بخش یکم نمونه کار شماره 1
توسط shahiar در تاریخ 18 آبان 1398
متن ویرایش شدۀ یک داستان است که از آلمانی ترجمه شده بود
مهارت های استفاده شده
4
9
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر shahiar