مرکز آموزش مهارتی آتیه
توسط shamsolkotab در تاریخ 22 آبان 98
مرکز آموزش مهارتی آتیه
نماد تاق قوس یکی از قدیمی ترین نمادهای شهر اصفهان است و ضمن اشاره به هویت فرهنگی شهر ، نمایانگر حمایت و حفاظت می باشد و محلی برای رشد و تعالی را نشان می دهد. تقارن حاکم بر ترکیب بندی نیز، تاکید بر هویت ایرانی مجموعه دارد. خطوط عمودی به کار رفته در طرح ضمن اینکه کلمه آتیه را نمایش می دهند بیانگر حس جوانه های در حال رشد و مورد حمایت است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
مرکز آموزش مهارتی آتیه
توسط shamsolkotab در تاریخ 22 آبان 1398
نماد تاق قوس یکی از قدیمی ترین نمادهای شهر اصفهان است و ضمن اشاره به هویت فرهنگی شهر ، نمایانگر حمایت و حفاظت می باشد و محلی برای رشد و تعالی را نشان می دهد. تقارن حاکم بر ترکیب بندی نیز، تاکید بر هویت ایرانی مجموعه دارد. خطوط عمودی به کار رفته در طرح ضمن اینکه کلمه آتیه را نمایش می دهند بیانگر حس جوانه های در حال رشد و مورد حمایت است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
5
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر shamsolkotab