مرکز کوهورت دانشگاه علوم پزشکی تهران
توسط sinakhanjani در تاریخ 21 آذر 98
مرکز کوهورت دانشگاه علوم پزشکی تهران
پیاده سازی پنل مدیرتی درون سازمانی مرکز مطالعات کوهورت دانشگاه علوم پزشکی تهران در این اپلیکیشن کارکنان و مریضان کوهورت برای ثبت اطلاعات و سوابق گذشته بیماری خود در سامانه کوهورت ثبت نام میکنند و اطلاعات آماری افراد در پایگاه داده کوهورت جهت آمارها و بررسی نتایج مورد بررسی قرار میگیرد. از قابلیت های پنل و اپلیکیشن میتوان به ارسال سوالات گروهی یا دسته ای بنا به نوع بیماری و دسته مریض اشاره نمود. همجنین مشاهده نتایج آزمایشات کوهورت به از طریق اپلیکیشن به سمت کاربران ارسال و پاسخ ها دریافت میشود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
مرکز کوهورت دانشگاه علوم پزشکی تهران
توسط sinakhanjani در تاریخ 21 آذر 1398
پیاده سازی پنل مدیرتی درون سازمانی مرکز مطالعات کوهورت دانشگاه علوم پزشکی تهران در این اپلیکیشن کارکنان و مریضان کوهورت برای ثبت اطلاعات و سوابق گذشته بیماری خود در سامانه کوهورت ثبت نام میکنند و اطلاعات آماری افراد در پایگاه داده کوهورت جهت آمارها و بررسی نتایج مورد بررسی قرار میگیرد. از قابلیت های پنل و اپلیکیشن میتوان به ارسال سوالات گروهی یا دسته ای بنا به نوع بیماری و دسته مریض اشاره نمود. همجنین مشاهده نتایج آزمایشات کوهورت به از طریق اپلیکیشن به سمت کاربران ارسال و پاسخ ها دریافت میشود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
126
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sinakhanjani