الو زیبایی نسخه مجری
توسط sinakhanjani در تاریخ 23 آذر 98
الو زیبایی نسخه مجری
اپلیکیشن الو زیبایی برای ثبت سالن های زیبایی با قابلیت هایی همچون رزرو برای ارائه خدمت در سالن های زیبایی، ثبت نومنه کارهاو معرفی خدمات، امکان ثب نظر و ارسال ویدیو های تبلغاتی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
الو زیبایی نسخه مجری
توسط sinakhanjani در تاریخ 23 آذر 1398
اپلیکیشن الو زیبایی برای ثبت سالن های زیبایی با قابلیت هایی همچون رزرو برای ارائه خدمت در سالن های زیبایی، ثبت نومنه کارهاو معرفی خدمات، امکان ثب نظر و ارسال ویدیو های تبلغاتی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
148
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sinakhanjani