جلد نشریه کیمیاگر جوان
توسط solyone در تاریخ 06 بهمن 96
جلد نشریه کیمیاگر جوان
طراحی جلد و صفحه آرایی نشریه کیمیاگر جوان انجمن شیمی دارویی گیلان وابسته به انجمن شیمی کل کشور
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
جلد نشریه کیمیاگر جوان
توسط solyone در تاریخ 06 بهمن 1396
طراحی جلد و صفحه آرایی نشریه کیمیاگر جوان انجمن شیمی دارویی گیلان وابسته به انجمن شیمی کل کشور
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
219
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر solyone