نرم افزار آموزش دروس و آزمون های چهار گزینه ای
توسط sqlcloner در تاریخ 07 بهمن 95
نرم افزار آموزش دروس و آزمون های چهار گزینه ای
نرم افزار برای مدارس با سرعت پردازش بالا و بسیار بهینه با c# و پایگاه داده sql server
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نرم افزار آموزش دروس و آزمون های چهار گزینه ای
توسط sqlcloner در تاریخ 07 بهمن 1395
نرم افزار برای مدارس با سرعت پردازش بالا و بسیار بهینه با c# و پایگاه داده sql server
مهارت های استفاده شده
0
40
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sqlcloner