فروشگاه با امکانات چندفروشندگی برای صنایع دستی
توسط stechnology در تاریخ 02 آذر 99
 فروشگاه با امکانات چندفروشندگی برای صنایع دستی
این سایت با همکاری تیمی با تیم افرینش برای یک فروشگاه صنایع دستی با امکان فروش فروشندگان مختلف ، دارای سیستم کیف پول ، پنل فروشندگان طراحی شده است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
فروشگاه با امکانات چندفروشندگی برای صنایع دستی
توسط stechnology در تاریخ 02 آذر 1399
این سایت با همکاری تیمی با تیم افرینش برای یک فروشگاه صنایع دستی با امکان فروش فروشندگان مختلف ، دارای سیستم کیف پول ، پنل فروشندگان طراحی شده است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
1
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر stechnology