ساجد
توسط svkm1363 در تاریخ 25 بهمن 97
ساجد
لوگوتایپ ساجد به گونه ای طراحی شده که انسانی را در حالت سجده تداعی می کند
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ساجد
توسط svkm1363 در تاریخ 25 بهمن 1397
لوگوتایپ ساجد به گونه ای طراحی شده که انسانی را در حالت سجده تداعی می کند
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
58
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر svkm1363