سان سان شهد اسفند 1388 - شهریور 1389 ( کمتر از یک سال )

کارمند

فعالیت در بخش تعمیرات


آذر شهد شهریور 1389 - اردیبهشت 1390 ( کمتر از یک سال )

مهندس ناظر

فعالیت در بخش R&D


تاگث اردیبهشت 1390 - فروردین 1392 ( 1 سال )

مهندس مشاور

طراحی مدل تولید، تهیه طرح های توجیهی و بیزینس پلان


تاگث آبان 1392 - اردیبهشت 1400 ( 7 سال )

مدیر عامل


آذین کارتن شهریور 1387 - بهمن 1387 ( کمتر از یک سال )

کارمند

فعالیت در بخش کنترل کیفی


کارشناسی مهندسی صنابع

دانشگاه صنعتی ارومیه

فروردین 1387 - فروردین 1392 ( 5 سال )


کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

دانشگاه صنعتی ارومیه

فروردین 1392 - فروردین 1394 ( 2 سال )


هنوز پروژه‌ای در پونیشا انجام نشده است