مقاله تخصصی رشته مهندسی صنایع
توسط tarjomearvand در تاریخ 29 تیر 98
مقاله تخصصی رشته مهندسی صنایع
عنوان مقاله به فارسی: بهینه سازی انتخاب و برنامه ریزی سرویس تولید ابری با ملاحظات حمل و نقل: مدل های برنامه ریزی عدد صحیح مختلط عنوان مقاله به انگلیسی: Cloud Manufacturing Service Selection Optimization and Scheduling with Transportation Considerations: Mixed-Integer Programming Models
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
مقاله تخصصی رشته مهندسی صنایع
توسط tarjomearvand در تاریخ 29 تیر 1398
عنوان مقاله به فارسی: بهینه سازی انتخاب و برنامه ریزی سرویس تولید ابری با ملاحظات حمل و نقل: مدل های برنامه ریزی عدد صحیح مختلط عنوان مقاله به انگلیسی: Cloud Manufacturing Service Selection Optimization and Scheduling with Transportation Considerations: Mixed-Integer Programming Models
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
234
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر tarjomearvand