ترجمه تخصصی مدیریت و بازاریابی
توسط tarjomearvand در تاریخ 14 مرداد 98
ترجمه تخصصی مدیریت و بازاریابی
عنوان انگلیسی: Brand worlds: Introducing experiential marketing to B2B branding عنوان فارسی: دنیای برند: معرفی بازاریابی برند در برندسازی B2B
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ترجمه تخصصی مدیریت و بازاریابی
توسط tarjomearvand در تاریخ 14 مرداد 1398
عنوان انگلیسی: Brand worlds: Introducing experiential marketing to B2B branding عنوان فارسی: دنیای برند: معرفی بازاریابی برند در برندسازی B2B
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
137
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر tarjomearvand