ترجمه کتاب حقوقی 200 صفحه ای
توسط tarjomearvand در تاریخ 14 مرداد 98
ترجمه کتاب حقوقی 200 صفحه ای
عنوان به انگلیسی: Implementing International Economic Law عنوان به فارسی: اجرای حقوق اقتصادی بین الملل از طریق مکانیزم های حل اختلاف
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ترجمه کتاب حقوقی 200 صفحه ای
توسط tarjomearvand در تاریخ 14 مرداد 1398
عنوان به انگلیسی: Implementing International Economic Law عنوان به فارسی: اجرای حقوق اقتصادی بین الملل از طریق مکانیزم های حل اختلاف
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
101
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر tarjomearvand