ترجمه کتاب "بازار مشتفات" نوشته Robert L, McDonald
توسط tarjomearvand در تاریخ 20 مرداد 98
ترجمه کتاب "بازار مشتفات" نوشته Robert L, McDonald
ترجمه چند فصل از کتاب "بازار مشتقات" در فایل پیوست فصل 23 این کتاب به عنوان نمونه در اختیار شما عزیزان قرار داده می شود تا کیفیت ما را ارزیابی نمایید.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ترجمه کتاب "بازار مشتفات" نوشته Robert L, McDonald
توسط tarjomearvand در تاریخ 20 مرداد 1398
ترجمه چند فصل از کتاب "بازار مشتقات" در فایل پیوست فصل 23 این کتاب به عنوان نمونه در اختیار شما عزیزان قرار داده می شود تا کیفیت ما را ارزیابی نمایید.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
9
252
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر tarjomearvand