نمونه ترجمه دربارۀ شبکه های بی سیم
توسط translation1 در تاریخ 02 مهر 93
نمونه ترجمه دربارۀ شبکه های بی سیم
این ترجمه از فارسی به انگلیسی می باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نمونه ترجمه دربارۀ شبکه های بی سیم
توسط translation1 در تاریخ 02 مهر 1393
این ترجمه از فارسی به انگلیسی می باشد.
مهارت های استفاده شده
0
122
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر translation1