vafa97 / پروژه انجام شده

6

پروژه انجام شده
 • تایپ 40 صفحه به فارسی....نیاز به شخصی اشنا به تایپ فارسی دارم و بسی...
  بودجه:
  98 پیشنهاد
  07 فروردین 1398
 • با سلام حدود 20 عکس از فاکتور رسمی دارم که میخوام تبدیل به فرمت اکس...
  بودجه:
  39 پیشنهاد
  08 اردیبهشت 1398
 • 39 صفحه تایپ شده نیاز به مقایسه با متن اصلی دست نویس دارد.تمامی علامت...
  بودجه:
  19 پیشنهاد
  29 فروردین 1398
 • 14 صفحه تایپ شده نیاز به مقایسه با متن اصلی دست نویس دارد.تمامی علا...
  بودجه:
  1 پیشنهاد
  16 اردیبهشت 1398
 • 14 ساعت مصاحبه برای پیاده سازی دارمبدون نیاز به هر گونه ویرایش
  بودجه:
  31 پیشنهاد
  24 اردیبهشت 1398
 • این پروژه به این صورت است که حدود ۱۰۰ ساعت ویدئو رو شما باید به زبان ر...
  بودجه:
  78 پیشنهاد
  26 خرداد 1398