دانشجو

دانشگاه شهید بهشتی دی 1393 - خرداد 1398 ( 4 سال )

کاندیدای دکتری

5 مقاله دانشگاهی دارم، یادداشت برای خبرگزاری ها نوشتم و یک ترجمه دارم.