پروژه پروژه مبانی برنامه نویسی با زبان پایتون شامل چه جزئیاتی است:

1- برنامه ای بنویسیدکه فایل حاوی کلمات کلیدی مقالات رابه عنوان ورودی گرفته ولیستی ازکلمات به همراه تعداد تکرار آن ها را در یک فایل CSV. ذخیره کند. همچنین 10 کلمه با بیشترین تکرار را چاپ کند.

2- برنامه ای بنویسید که یک فایل شامل تعدادی از اعداد را گرفته و با استفاده از مرتب سازی درجی (insertion sort) داده های آن را مرتب کرده و در یک فایل دیگر ذخیره کند.

3- برنامه ای بنویسید که داده های ستون C فایل CSV داده شده را خوانده و مد ( بیشترین تکرار ) را از بین داده های آن پیدا کرده و چاپ کند.همچنین با خواندن ستون D فایل، میانگین، واریانس و انحراف معیار آنها را حساب کرده و نمودار پراکندگی داده ها را رسم کند.

4- برنامه ای بنویسید که فایل مربوط به edge list یک گراف را خوانده و ماتریس مجاورت متناظر با آن را چاپ کند. فایل ها به پیوست آورده شده است.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 130 میانگین امتیاز
  • 130
   Python
  در 3 روز
 • 790 میانگین امتیاز
  • 790
   Python
  در 2 روز
 • 150 میانگین امتیاز
  • 150
   Python
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Python
  در 3 روز